fbpx

Generelle betingelser

GENERELLE BETINGELSER FOR LEAF TRAVEL

AFTALEINDGÅELSE

Aftalen regnes som indgået ved betaling af rejsen eller depositum.

KUNDENS GENERELLE PLIGTER

Rejsedokumenter og anden korrespondance sendes til den mail-/postadresse, du har oplyst til Leaf Travel. Du er som kunde forpligtet til at opgive de kontaktoplysninger, der er nødvendige for, at vi kan kontakte dig både før og under rejsen. Husk i den forbindelse altid at tjekke dit spamfilter.

Når du modtager din rejseplan og dit tilbud, skal du kontrollere begge dele grundigt for at sikre, at de er korrekte og i overensstemmelse med det, du har bestilt. Navne skal være identiske med navne i det/de pas, der skal bruges på rejsen. Du skal henvende dig til Leaf Travel med det samme, hvis oplysningerne ikke er i overensstemmelse med det aftalte. Er der en fejl i det fremsendte, vil vi forsøge at rette denne, men du skal selv afholde udgifterne hvis fejlen skyldes, at du har opgivet forkerte oplysninger. Hvis ikke der er muligt at ændre fejlen kan Leaf Travel ikke holdes ansvarlig. Du skal desuden sikre dig, at særlige ønsker fremgår af dine rejsepapirer eller på anden måde er dokumenteret.  I modsat fald kan du ikke senere påberåbe dig sådanne særaftaler. Du skal være opmærksom på, at de oplysninger der står i dit tilbud samt i din rejseplan, er de gældende hvis der er afvigelser i forhold til Leaf Travels generelle betingelser.

VISUM /PAS /VACCINATION

Du skal sørge for at have et gyldigt pas med minimum 6 måneders gyldighed efter endt rejse og andre dokumenter, der er nødvendige for rejsens gennemførelse, herunder visa og dokumentation for anbefalede vaccinationer. Det er din egen pligt at sørge for visum og transitvisum (kan være nødvendigt i de tilfælde, hvor der er mellemlandinger undervejs). Vær opmærksom på, at der kan være særlige restriktioner ved indrejse på enkeltbilletter – dette kan du undersøge via de respektive landes repræsentationer, som du kan finde på www.um.dk. Her finder du også visumregler for de enkelte lande. Ved rejser for mindreårige uden forældre/værge anbefaler vi, at du finder nærmere information på her.

Tjek vaccinationsanbefalinger på www.sikkerrejse.dk eller www.ssi.dk.

AFBESTILLINGSFORSIKRING

Der er ikke afbestillingsforsikring med i Leaf Travels getaways. Vi anbefaler kraftigt, at du tegner en afbestillingsforsikring. Forsikringen skal tegnes seneste ved betaling af rejsen/depositum.

MANGLENDE BETALING

Hvis du ikke betaler rejsens fulde pris ved aftalens indgåelse, skal du indbetale restbeløbet 60 dage før afrejse med mindre andet angivet i tilbuddet. Hvis beløbet ikke er er i Leaf Travels hænde på forfaldstidspunktet, har Leaf Travel ret til at annullere aftalen. Indbetalt depositum samt delbetalinger refunderes ikke.

OVERDRAGELSE AF REJSEN

Leaf Travels rejser kan ikke overdrages, da vi er underlagt vores underleverandørers restriktive regler. Det betyder blandt andet, at du ikke kan ændre navn på dine flybilletter. Hvis overdragelse har betydning for din rejsen skal du specifikt gøre opmærksom på dette ved bestilling af rejsen.

MANGLER VED REJSEN OG REKLAMATION

Konstaterer du mangler før eller under rejsen, skal du straks klage til den underleverandør, der er oplyst på dit rejsebevis. Hvis ikke problemet bliver løst til din tilfredshed, skal du kontakte Leaf Travel med det samme, så vi får mulighed for at afhjælpe manglen.

Leaf Travels nødtelefon uden for almindelig åbningstid har telefonnummer (+45) 26 36 56 62. Undlader du at klage på behørig vis som beskrevet ovenfor, mister du retten til efterfølgende at kræve kompensation eller erstatning. Husk det er din pligt, at du inden afrejse har læst dine rejsedokumenter grundigt igennem, så eventuelle fejl kan rettes inden afrejse.

AFHJÆLPNING

Tilbyder Leaf Travel eller vores underleverandør at afhjælpe manglen på tilfredsstillende vis, kan du ikke kræve afslag eller hæve aftalen, hvis afhjælpningen sker i rimelig tid, er uden omkostninger for dig og samtidig ikke er en væsentlig ulempe for dig.

ÆNDRINGER AF PAKKEREJSEN EFTER AFTALENS INDGÅELSE

Hvis Leaf Travel må aflyse rejsen eller hvis rejsen ikke kan gennemføres som aftalt, informerer vi om dette hurtigst muligt. Informationspligten gælder dog ikke for ændringer eller uregelmæssigheder, som anses for bagateller. Hvis ændringen medfører at rejsens økonomiske værdi bliver ringere, har du ret til at modtage nedslag i prisen. Leaf Travel kan aflyse rejsen op til 1 måned før afrejse ved ferier grundet for få tilmeldinger.

Er de ændringer, som Leaf Travel foretager i aftalen væsentlige eller aflyses rejsen uden at dette skyldes dine egne forhold, kan du hæve aftalen og få tilbagebetalt samtlige beløb der er indbetalt.

Du kan også vælge at deltage i en anden pakkerejse efter eget valg, forudsat at Leaf Travel uden uforholdsmæssige omkostninger eller tab kan tilbyde dette.

Du skal underrette Leaf Travel om dit valg i rimelig tid, efter du har modtaget meddelelse om ændringen. Vælger du at deltage i en pakkerejse at højere værdi skal du betale prisforskellen.

KUNDENS ÆNDRINGER AF PAKKEREJSEN EFTER AFTALENS INDGÅELSE

Ønsker du at foretage ændringer i pakkerejsen, skal du kontakte Leaf Travel hurtigst muligt. Hvis det efter vores underleverandørers regler er muligt at ændre pakkerejsen, skal du selv afholder de ekstraudgifter som ændringerne medfører. Hvis en ændring jævnfør reglerne ikke er muligt, og du fortsat gerne vil ændre din rejse, betragtes dette som en afbestilling af pakkerejsen på de aftalte afbestillingsvilkår og en ny bestilling.

AFBESTILLING/ANNULLERING

For køb af pakkerejser gælder der ingen fortrydelsesret jf. Forbrugeraftaleloven §2.

AFBESTILLING AF PAKKEREJSEN – GENERELLE BESTEMMELSER

Ved booking af rejse/pakkerejse opkræves et depositum. Depositum kan ikke refunderes.

Efter betaling kan flybilletten ikke refunderes. For pakkerejser samt rejser hvor billeje, hotelophold eller tur arrangeret gennem Leaf Travel og som er accepteret ved hel eller delvis betaling, skal der betales gebyr ved annullering og ændring. Gebyrets størrelse afhænger af de regler der er fastsat af vores underleverandører samt Leaf Travels gebyr.

Ved afbestilling mere end 60 dage før afrejse mistes minimum 50 % af rejsens pris.

Ved afbestilling mindre end 60 dage før afrejse mistes hele rejsens pris.

Vi gør opmærksom på, at en del af de produkter vi sælger er underlagt meget restriktive regler fra vores underleverandører og vil derfor ikke kunne refunderes, ændres eller overdrages efter reservation. Dette vi tydeligt fremgå af din bestilling. Når din rejse er påbegyndt vil de produkter og flybilletter der er indeholdt i din rejse ikke kunne refunderes. Leaf Travel anbefaler derfor altid, at du tegner en afbestillingsforsikring.

BEGRÆNSNINGER I LEAF TRAVELS ERSTATNINGSANSVAR I TILFÆLDE AF DØD/TILSKADEKOMST SAMT FORSINKET, BORTKOMMET ELLER ØDELAGT BAGAGE

Ethvert erstatningsansvar, som Leaf Travel måtte blive mødt med som følge af en skade eller mangel følger de til enhver tid gældende beløbsgrænser som fremgår af Warszawa- og Montrealkonventionerne (for luftfart) og Athenkonventionen (transport ad sø-og vandveje). Leaf Travels ansvar kan derfor ikke overstige det, som gælder for de tjenesteydere og underleverandører, der har det direkte ansvar for den mangelfulde eller ansvarspådragende delleverance af pakkerejsen.

Såkaldte ”værdigenstande” erstattes ikke. I tvivlstilfælde henvises du til at tage kontakt til transportøren for at få den nærmere definition på disse.

Ovenstående medfører, at du ved forsinkelse eller bortkomst (midlertidigt eller permanent) af bagage skal reklamere til og kan rette dine krav mod det kontraherende eller transporterende flyselskab. Husk, at du i lufthavnen skal have udarbejdet en såkaldt PIR-rapport.

Kravene skal rettes, så snart du opdager din bagage er forsinket eller bortkommet. Det gælder også for tab eller skader på personer, bagage eller gods, som måtte fremkomme grundet transporten eller mangel på korrekt gennemførsel.

Bemærk, at flyselskaber ofte har indbyrdes aftaler, hvor de varetager hinandens flyvninger. For at du skal have en gennemskuelig klageadgang har du altid ret til selv at vælge, om kravet skal rettes mod det flyselskab der står op rejsedokumenterne (det kontraherende) eller det flyselskab, som har forestået selve transporten (det transporterende) iflg. Warszawa – og/eller Montrealkonventionen.

Foregår din transport med andet transportmiddel end fly, skal reklamationer og krav rettes til den/de transportører, der til transportens gennemførsel har fået overdraget din bagage og/eller godt på tidspunktet for den pågældende transports påbegyndelse.

REKLAMATION EFTER HJEMKOMST

Krav om erstatning, afslag i rejsens pris (kompensation) eller ulempegodtgørelse som følge af mangler, der er blevet reklameret korrekt over, og som ikke er blevet afhjulpet af rejsebureauet, skal i rimelig tid efter rejsens afslutning fremsættes overfor Leaf Travel. Hvis du fremsætter krav som følge af mangelfuldt landarrangement senere end en måned fra det tidspunkt, hvor du blev bekendt med den pågældende mangel, har du mistet rette til at påberåbe dig den mangel.

KLAGEADGANG, PAKKEREJSER

Hvis ikke der kan opnås enighed om et erstatningskrav og/eller -beløb ved klage til Leaf Travel, kan du indbringe klagen for Pakkerejse Ankenævnet, Røjelskær 11, 2840 Holte

Telefon 45 46 11 00. Se mere på www.pakkerejseankenaevnet.dk.

VÆRNETING

Alle tvister vedrørende rejsen afgøres efter dansk ret og anlægges ved byretten.

© Copyright - Leaf Travel